• restaurace

  zavřeno

 • icon_playground

  hřiště

  zavřeno

 • icon_driving

  driving

  zavřeno

 • Jistebnice, Czechia
 • Kontakt
 • Rezervace TeeTime

Golfová technika

Golfovou technikou rozumíme nejvýhodnější řešení pohybového úkolu v konkrétní herní situaci, na herní dráze, jamkovišti nebo v písečné překážce. Realizujeme ji skladbou pohybových prvků v prostoru a čase.

Základy techniky

Pre-shot

Příprava golfového švihu

Držení golfové hole

Jediné spojení mezi hráčem a golfovou holí je její správné uchopení. Ovládnutí a kontrola golfové hole je dána jejím držením. Úroveň hráče lze často poznat  jak drží golfovou hůl.   Držení golfové hole věnujeme značnou pozornost, protože je jedním z předpokladů úspěšné hry, umožňuje nám kontrolu úderu, zlepšení citového vjemu, dosažení pohyblivosti zápěstí a ovlivňuje rychlost úderu.

Při nácviku správného držení (uchopení) golfové hole budete muset překonat velký problém. Správné držení je nepřirozené. Ještě se nenašel nikdo, kdo by hned na poprvé optimálně uchopil golfovou hůl. Správné držení golfové hole nám umožní nácvik optimální techniky úderu.

Špatné držení nám toto neumožní. Kvalitu úderu golfového míče ovlivňuje úroveň držení.
John Jacobs jednou řekl, že ještě neviděl dobrého hráče golfu se špatným držením golfové hole.

Neměli bychom, ale z výuky držení vytvářet dogma. Důležité je věnovat pozornost velikosti rukojeti hole. Silná rukojeť vede k blokování zápěstí při nápřahu a v okamžiku úderu, výsledkem je často „slice“. Pokud máme tenkou rukojeť hole, ruce jsou příliš aktivní, výsledkem je často „hook“.

Příprava správného držení golf. hole musí vycházet z dispozic dětské ruky, která se vyvíjí, rovněž tak se vyvíjí i správné držení golfové hole. Velkou chybou je učit děti tzv. „Interlocking“. Nejoptimálnější držení pro děti je tzv. „Baseball grip“, kdy všechny prsty spočívají na rukojeti golf. hole. Teprve s postupným tělesným a výkonnostním růstem se můžeme rozhodnout pro konečné a správné držení golfové hole.

Technické provedení správného uchopení golfové hole, tzv. neutrální technika

Pravák položí levou ruku nahoru na rukojeť hole následujícím způsobem tak, aby rukojeť ležela v předních dvou článcích ukazováku levé ruky a dále napříč přes prsty až pod malíček.
Položením bříška dlaně na rukojeť golf. hole otočíme levou ruku vpravo tak, že palec je umístěn lehce vpravo od středu rukojeti. Tímto vznikne „V“ mezi palcem a ukazovákem, které směřuje mezi bradu a pravé rameno.
Dále pokračujeme pravou rukou. Přední dva články prsteníku a prostředního prstu pravé ruky položíme na rukojeť golf. hole pod levou ruku v těsném kontaktu s levým ukazovákem. Malíček pravé ruky je umístěn za ukazovák levé ruky. Držení uzavřeme přikrytím levého palce žlábkem pravé dlaně. Pravý palec je přiložen na levé straně rukojeti hole a může se lehce dotýkat ukazováku pravé ruky. Vznikne „V“, které rovněž směřuje mezi bradu a pravé rameno. „V“ obou rukou jsou navzájem paralelně.

Umístění rukou na rukojeti g. hole pootočením ve směru, nebo proti směru hodinových ručiček změní držení na silné nebo slabé.
 

Jak silně svíráme rukojeť golfové hole

Ten, kdo drží hůl příliš pevně ztrácí cit a rychlost švihu. Přehnaně pevné až křečovité držení se může rozšířit na celé tělo tak, že se naprosto naruší koordinace pohybu a ten pak neodpovídá schopnostem hráče. Kdo drží golf. hůl lehce, ale nepouští ji, prosadí svůj cit, sílu a harmonii. Vytváří svou psychickou důvěru a dává sám sobě nejlepší šanci.
Jednoduše si představte, že máte držet golf. hůl, jako otevřenou tubu pasty na zuby. Nechcete přijít o tubu a ani o pastu v ní. Snažíme se o stále stejné, neměnné sevření golf. hole v průběhu celého švihu. Od začátku do konce švihu musí být ruce spojeny a pracovat společně.    

Časté chyby při držení golfové hole

Golfová hůl leží příliš v dlaních, což předstírá pocit kontroly a síly.
Pravá ruka je položena silně pod rukojetí (podhmat). „V“ mezi palcem a ukazovákem směřuje příliš vpravo. Držení je pohodlné, ale má negativní vliv na g. hůl.
Pravá paže je propnutá, „V“ mezi palcem a ukazovákem směřuje vlevo.
Levá ruka leží často vysoko na rukojeti, takže svalový polštářek levé dlaně přesahuje rukojeť.
Tento je tlakovým bodem a měl by mít bezpodmínečně kontakt s rukojetí. Konec rukojeti by měl koukat z dlaně.

Abychom se vyvarovali chyb, doporučujeme při nácviku používat zrcadlo. Stanovte si též pevné pořadí, jak postupujete při nácviku uchopení golf. hole. Toto by se mělo pro Vás stát rutinou.
 

Míření

V golfové hře nejde jen o to, abychom odpálili golfový míč co nejdále, ale též  abychom jej umístili co nejblíže k cíli, který jsme si určili. Je proto důležité si osvojit základy míření. Největší vliv na let míče má postavení úderové plochy golfové hole. Pokud při založení hlavy hole za míč je postavení úderové plochy golfové hole (dále“líc“) kolmo na spojnici cíl – míč, začíná dráha letu míče rovně. Otočením líce hole vlevo, či vpravo od cíle, ovlivníme počáteční dráhu letu míče tím směrem kam jsme líc hole nasměrovali.

Dalším faktorem, který ovlivňuje dráhu letu míče je zaujmutí správného základního postoje. Jedná se o postavení těla, tzn. poloha očí, ramen, paží, boků, kolen a chodidel by mělo být paralelně se spojnicí cíl – míč. Vytvoříme optimální podmínky pro dráhu hlavy hole, která by měla být shodná s cílovou linií.
 

Základní postavení

Zaujmutí základního postavení má vliv na mnoho faktorů, které ovlivňují výsledek našeho snažení. Je to situace, která obsahuje rozmístění nohou, polohu míče, kompletní držení těla, pohotovost svalstva a správné rozložení váhy. Tímto vytvoříme předpoklad pro efektivně provedený golfový úder, to znamená zajištění rovnováhy v průběhu celého švihu, optimální zapojení svalstva celého těla a maximální využití energie, která je vložena do švihu.

Technické provedení základního postavení

Při správném postoji je hráč rozkročen na šířku ramen. Váha je rovnoměrně rozložena na obě nohy s důrazem na bříška chodidel. Trup je držen zpříma s mírným předklonem z výše boků.
Paže necháme viset volně od těla směrem k zemi. Dolní končetiny jsou v pevném postoji lehce pokrčeny v kolenou tak, že kolena jsou pod rameny a zároveň nad bříšky chodidel.
Protože při držení golfové hole je pravá ruka níže než levá, je také pravé rameno níže než levé. Pozor na uklonění do strany. Osa těla musí zůstat kolmá. Úhel mezi trupem a násadou golfové hole je u všech holí stejný je předklon trupu ovlivněn jejich délkou . U kratších holí je předklon trupu v bocích větší než u holí delších. Postavení dolních končetin je rovnoběžně s cílovou linií. Špičky chodidel otočeny lehce od sebe. Míč hrajeme zásadně z levé poloviny postavení chodidel. Pozice míče je vždy mezi levou patou a středem postoje. Změnu šířky postoje měníme pouze pravou nohou. Výjimkou je „Driver“, kdy je postoj širší a míč je umístěn u levého chodidla. Vzdálenost postoje od míče ovlivňuje délka golf. hole a tělesné proporce hráče. Při založení hlavy golf. hole za míč, směřuje násada golf. hole mezi bradu a levé rameno. Vzdálenost konce rukojeti hole je přibližně na šířku dlaně od vnitřní strany stehenní oblasti levé dolní končetiny. Nohy, boky a ramena paralelně vyrovnáme s cílovou linií. 
Při nácviku základního postoje využívejte každé možnosti kontroly (zrcadlo, video,..). Pokud nacvičujete základní postoj pokaždé jinak – v různém sledu, např. jednou nejdříve pokrčíte kolena a potom srovnáte horní část těla, podruhé obráceně. Tak tímto způsobem nikdy nemůžete docílit téže pozice, není zde předpoklad pro vznik rutiny. Správné pořadí nácviku základního postoje zní: golfová hůl, horní část těla, nohy. Celkově při osvojování základů přípravy golfového švihu vycházíme z následujícího sledu – grip, aim, setup. To znamená, že nejprve správně uchopíme golfovou hůl, dále založíme hlavu hole za míč a nasměrujeme líc hole k cíli. Nakonec zaujmeme základní postavení.

Úspěšným zvládnutím základů přípravy golfového švihu jste vytvořili optimální podmínky 
pro snadný nácvik správné techniky golfového švihu.

In-Swing / golfový švih

Neexistují dvě osoby, které by odpalovaly golfový míč stejně. Také mezi špičkovými hráči nenajdeme shodný způsob odpálení , přesto skoro všichni zasáhnou míč stejně dobře. Kdo chvátá, odpaluje překotně. Klidný hráč odpaluje klidně. Kdo myslí technicky, švihne výrazně.  Mají rozdílné švihové myšlení, podle toho jaké mají (jsou jejich) priority. Mají rozdílnou stavbu těla. Každý je individuální osobností a tak to také má být. Přesto existují určité „golfové zákony“ fyzikální pravidla, která všichni úspěšní hráči golfu musí respektovat. Golfová hůl musí splňovat určité podmínky, jestliže má golf. míč optimálně letět k cíli, tzn. dosáhnout určené vzdálenosti a směru. Hovoříme o základních faktorech letu golfového míče.

Technické provedení základního golfového švihu můžeme rozdělit do dvou oblastí:

Pohyb těla

Pohyb těla se skládá z rotace a přenosu váhy těla. Nápřah “Backswing“, začíná rotací vpravo u praváků a opačně. Otáčivý pohyb je zahájen aktivitou horní poloviny těla a dolní polovina je pasivní. Z toho vyplývá, že dosažená poloha těla ve vrcholu nápřahu je otočení ramen o 90°, boků o 45° a kolen o 20°. Přenesení váhy těla je mírné, pouze 20%. Horní polovina těla pracuje souhlasně s pažemi až do výše boků, kdy se paže postupně osamostatňují až dosáhnou vrcholu nápřahu v poloze (pozici) mezi hlavou a pravým ramenem. Předpokladem správného
 pohybu je udržení předklonu trupu, který jsme získali základním postavením. Důležitým  faktorem  pro dynamický švih, je pevné pravé koleno, které zůstává v pozici základního postoje.  

Pro zahájení pohybu z vrcholu nápřahu existují různé názory, které většinou vycházejí z poznatku, že tělo pohyb vykonává, ruce a paže reagují. To je jistě pro určitou menšinu nejlepší cesta. Ale hovoříme o základním golf. švihu, kdy se snažíme vytvořit jednoduchý švih s minimem pohybových úkolů. Protože golfová hůl leží v ruce kde máme nejlepší cit a kontrolu, upřednostňujeme zahájení švihu pohybem paží. Pomáhá nám i zemská přitažlivost. Dá se zjednodušeně říci, že paže švihnou golf. holí kolem těla a to se současně uvede do pohybu. Paže samostatně zahájí pohyb směrem dolů, přiblížení pravého lokte k tělu vyvolá rotaci boků směrem k cíli. V této fázi pohybu pracují paže souhlasně s trupem.

K propnutí paží dochází vlivem odstředivé síly asi 20 cm od místa kde došlo ke kontaktu s míčem a pokračují přibližně do výše boků a současně s golf. holí směřují k cíli. Dále pokračují paže vlivem švihové rychlosti samostatně až do výše hlavy nad levé rameno. Trup zachovává v průběhu pohybu stále stejný úhel předklonu, který byl vytvořen základním postojem.

Švihová křivka

Golfovou holí švihneme kolem otáčejícího se těla. Pohyb golf. hole vytváří křivku, která má dvě vlastnosti, sklon a nasměrování. Ideální křivka golf. hole vede při nápřahu pryč od míče 
k bodu mezi hlavou a ramenem. A opět tuto dráhu opisuje při pohybu k míči směrem k cíli a 
je ukončena ve stejné výši, ve které byla při nápřahu.

Sklon švihové křivky

Tento název odpovídá „Swing plane“, švihové rovině. Sklon švihové roviny je dán tělesnými dispozicemi a volbou golfové hole, tzn. velikostí úhlu předklonu trupu. Postavou velký hráč má švihovou rovinu strmější, a čím menší postavy, tím je rovina švihu plošší. Rovněž větší předklon trupu dává předpoklad pro strmější rovinu švihu a naopak.

Nasměrování švihové křivky

Známe jako „Swing path“ , neboli dráha švihu. Obecně platí, že směr dráhy švihu je totožný s nasměrováním ramen. Chyba při zaujmutí základního postoje je příčinou změny dráhy švihu, která není shodná cílovou linií (target line).  
Při nácviku švihu buďte trpěliví, zkoušejte často před zrcadlem, abyste získali zrakovou kontrolu. Nacvičujte pohyb golf. holí v pomalém tempu, získáte výraznější cit pro pohyb těla i golfové hole.

Tým Five Star Golf Acadamy  se těší na zlepšení vaší golfové hry v golfovém resortu Čertovo Břemeno. 

Hodně úspěchů v golfu Vám přeje

Mgr. Petr Němec
PGA Master Professional

Přijeďte na víkend

Přijeďte si zahrát

Zůstaňte v kontaktu

Partneři