• restaurace

  zavřeno

 • icon_playground

  hřiště

  zavřeno

 • icon_driving

  driving

  zavřeno

 • Jistebnice, Czechia
 • Kontakt
 • Rezervace TeeTime

Ochrana osobních údajů

 

Informace o zpracování osobních údajů

 

Úvodem

Společnost GolferIS.cz s.r.o., IČO: 04202970, se sídlem   Brněnská 412/59, Slavonín, 783 01 Olomouc, zapsaná v OR pod sp. zn. C 62624 vedená u Krajského soudu v Ostravě je držitelem práv duševního vlastnictví k aplikaci GolferIS jejímž hlavním účelem je pomoci obchodním partnerům, tj. sportovním klubům a tréninkovým centrům mládeže, se správou jejich členské agendy (dále jen „Aplikace“). V rámci Aplikace dochází ke zpracování Vašich osobních údajů coby členů sportovních klubů a tréninkových center mládeže.

Vaše osobní údaje zpracovávají jako společní správci naši obchodní partneři společnost : Golf Čertovo břemeno s.r.o., IČO: 26047667, se sídlem Jistebnice - Alenina Lhota 7, okres Tábor, PSČ 39133, sp. zn. v OR / ve veřejném rejstříku: C 11017 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích a společnost Golf klub Čertovo Břemeno z.s., IČO: 26551811, se sídlem: Jistebnice - Alenina Lhota 5, okres Tábor, PSČ 39133, sp. zn. v OR / ve veřejném rejstříku: L 3373 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích,(společně dále jen Správci“, kterýkoliv z nich jen „Správce“), jenž Vás prostřednictvím naší společnosti informují právě o zpracování Vašich osobních údajů.

Společnost GolferIS.cz s.r.o. je ve vztahu ke zpracování Vašich osobních údajů v Aplikaci zpracovatelem pro Správce.

Tento dokument obsahuje podrobné informace o zpracování Vašich osobních údajů ze strany Správce ve smyslu čl. 13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“), zejména:

 

Přehled základních pojmů

Níže pro lepší srozumitelnost uvádíme krátký přehled základních pojmů, které se vztahují ke zpracování osobních údajů, a to v souladu s jejich definicí dle GDPR:

Osobní údajjakákoliv informace o fyzické osobě (subjektu údajů, v tomto případě členů Správce) ze které je subjekt údajů identifikovaný nebo identifikovatelný, ať již přímo (ze samotného údaje) nebo nepřímo (ve spojení s dalšími údaji, jež má správce k dispozici) například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Zpracování osobních údajů – jakákoliv operace nebo soubor operací, které jsou prováděny s osobními údaji nebo soubory osobních údajů pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Správce – správcem je osoba (fyzická nebo právnická), orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.

Zpracovatel – zpracovatelem je osoba (fyzická nebo právnická), orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, která provádí zpracování osobních údajů pro správce.

příjemcempříjemcem je osoba (fyzická nebo právnická), orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterému jsou osobní údaje poskytnuty.

profilováníjakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k subjektu údajů, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se jeho pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu.

 

Principy, zásady a postupy při zpracování osobních údajů

Při zpracování Vašich osobních údajů Správce dodržuje následující zásady a postupy:

 

Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Účel, právní základ a doba zpracování

Účel zpracování

Správce nemůže zpracovávat Vaše osobní údaje pro jiné účely než výše uvedené.

Právní základ zpracování

Doba zpracování

 

Příjemci Vašich osobních údajů

 

Zabezpečení Vašich osobních údajů

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů a jejich uplatnění

Přehled práv

 

Právo na přístup k osobním údajům

Právo na opravu osobních údajů

Právo na výmaz osobních údajů

 

Právo na omezení zpracování osobních údajů

Právo na přenositelnost osobních údajů

Právo vznést námitku

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Informace k uplatňování Vašich práv

 

Přijeďte na víkend

Přijeďte si zahrát

Zůstaňte v kontaktu

Partneři